Huzheng

20 years
focusing on new functional materials

Application

Join Hands in Nanotechnology, Move Forward

News

20 years
focusing on new functional materials

Contact

20 years
focusing on new functional materials

UV- curing functional coating

UV- curing functional coating
Function Substrate
Glass Metal Marble Wood PS PP PE PET PC PVC
Antibacterial BKU-RU4 JKU-RU4 SKU-RU4 MKU-RU4 PKU-PS PKU-PP PKU-PE PKU-PET PKU-PC PKU-PVC
Anti-blue light BBU-UT __ __ __ PBU-PS PBU-PP PBU-PE PBU-PET PBU-PC PBU-PVC
Anti-UV BUU-UT __ __ __ PUU-PS PUU-PP PUU-PE PUU-PET PUU-PC PUU-PVC
Anti-fogging BWU-NQB JQU-NQB SQU-NQB __

PWU-PS

PWU-PP

PWU-PE

PWU-PET

PWU-PC

PWU-PVC

Anti-sticking BTU-UT JTU-UT STU-UT __ PTU-PS PTU-PP PTU-PE PTU-PET PTU-PC PTU-PVC
Hydrophobic BSU-101 JSU-101 SSU-101 __ PSR-101
Condutive PDU-034 __ __ __ PDU-034
Anti-static PTU-078 JDU-078 __ __ PTU-078
Colorful __ __ __ __ PCU-PS PCU-PP PCU-PE PCU-PET PCU-PC PCU-PVC